Miejsce konferencji: Portowa 13B, Słupsk

KONFERENCJA
Transformacja energetyczna gmin – wyzwania i szanse
31.01.2023

Zapisz się już dziś!

Celem konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie transformacji energetycznej polskich gmin wraz z prezentacją dostępnych technologii i źródeł ich finansowania. Oprócz wykładów, w trakcie konferencji odbędzie się wizyta studyjna po Słupskim Klastrze Bioenergetycznym, dająca możliwość obejrzenia realizowanych projektów dotyczących lokalnego wytwarzania i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz elektromobilności. Wyzwaniem w czasach kryzysu energetycznego jest zapewnienie mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom ciepła i energii elektrycznej w akceptowalnych cenach. Ratunkowe działania rządu na sezon grzewczy 2022/2023 łagodzą problem, jednak konieczne jest wdrożenie długofalowych działań i inwestycji służących transformacji gminnego ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Podczas konferencji omówione zostaną różne modele zaangażowania w ten proces jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw komercyjnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona klastrom energii jako formatowi współpracy różnych podmiotów w celu realizacji inwestycji energetycznych.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada powstanie przynajmniej 300 klastrów energii, czyli obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym do 2030 roku. Na etapie opiniowania znajduje się projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC 99) zawierający szereg regulacji dotyczących klastrów energii. Równolegle z projektowanymi przepisami dotyczącymi klastrów energii, trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie linii bezpośredniej. Koncepcja bezpośrednich linii energetycznych zakłada tańsze i bardziej efektywne korzystanie przez przemysł z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanej w pobliżu zakładów produkcyjnych. Budowa linii bezpośrednich ma przysłużyć się rozwojowi modelu energetyki rozproszonej, gdzie energia jest wytwarzana przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego

Podczas konferencji odpowiemy na pytania:

  • Czy transformacja energetyczna gminy zwiększa jej bezpieczeństwo energetyczne?
  • Gdzie szukać dofinansowania na projekty energetyczne gminy?
  • Czy dzięki zielonym inwestycjom można obniżyć koszty energii dla mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców?
  • Jak współpraca przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji znajdujących się w otoczeniu biznesu wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i środowisko?
  • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą tworzyć nowe miejsca pracy w regionie?
  • Czy inwestycje w zieloną energię dadzą impuls do rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną?
  • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą na modernizację małych miast i obszarów wiejskich?

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii,
Słupski Klaster Bionergetyczny

Słupski Klaster Bioenergetyczny (SKB)

Jest oddolnym porozumieniem działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła oraz paliw. Pierwsze porozumienie zostało podpisanie przez 20 sygnatariuszy 16.10.2017 roku. Liderem i koordynatorem jest lokalna spółka komunalna Wodociągi Słupsk. Klaster uzyskał certyfikację z wyróżnieniem przyznaną przez Ministerstwo Energii w maju 2018 roku. Klaster jest platformą współpracy, koordynującą oraz inicjującą projekty z zakresu rozwoju OZE, CHP oraz energetyki obywatelskiej i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach klastra tworzą się społeczności energetyczne integrujące grupy prosumentów, producentów, inwestorów, jednostek B+R oraz odbiorców końcowych. Jedną z inicjatyw SKB jest Słupska Wyspa Bioenergetyczna.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME)

Działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. Ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Patroni honorowi:

Prezydent Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Patroni medialni:

Miejsce wydarzenia:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne, Słupski Inkubator Technologiczny

ul. Portowa 13B, Słupsk
 

Program Konferencji:

Transformacja energetyczna gmin – wyzwania i szanse

Godz. 08.15 – 08.30 – podstawienie autokarów na terenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego (ul. Portowa 13B, Słupsk)

Godz. 08.30 -10:00 – Wizyta studyjna w Słupskim Klastrze Bioenergetycznym

Do wyboru:

  • Oczyszczalnia ścieków w Słupsku jako centrum energetyczne projektu klastrowego pn: Słupska Wyspa Bioenergetyczna – zobaczymy m.in. dwie instalacje co-fermentacji osadów i bioodpadów (mokra i sucha-perkolacyjna) wraz kompostownią o wydajności 15 tys. Mg odpadów/rok, 3 MW kogenerację biogazową z dystrybucją ciepła odpadowego do parku wodnego. W drodze do Oczyszczalni ścieków przewidziano wizytę w zrewitalizowanym Obiekcie PARR w którym zainstalowano instalacje PV na dachu i carportach podłączone do litowego magazynu energii o mocy 40 kW wraz z systemem zarządzania energią. (możliwość zwiedzania również w II turze po konferencji)
  • Obiekt Engie EC Słupsk Sp. z o.o. – Rozbudowa systemu ciepłowniczego poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Godz. 10.00 – 10.30 – Rejestracja gości, networking przy porannej kawie

Godz. 10.30 – 10.45 – Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości – Mirosław Kamiński, prezes zarządu, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Barbara Adamska, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Godz. 10.45 – 11.00 – Wystąpienie otwierające Konferencję – Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

Godz. 11.00 – 11.15 – Słupski Klaster Bioenergetyczny – model lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorach produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz recyklingu odpadów w Polsce – Andrzej Wójtowicz, prezes zarządu, Wodociągi Słupsk sp. z o.o. 

Godz. 11.15 – 11.30 – Klaster energii: jak założyć i rozwijać? Rola magazynów energii w klastrach energii – uwarunkowania prawne, modele biznesowe – Barbara Adamska, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Godz. 11.30 – 11.50 – Magazyn energii elektrycznej wspomagany cyfrowymi systemami nadzoru jako środek wspierający gospodarkę energetyczną w JST – Krzysztof Kmiecik, Menedżer Rozwoju Biznesu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Apator SA

Godz. 11.50 – 12.10 – Transformacja energetyczna w Engie EC Słupsk – Agnieszka Jeziorska, prezes zarządu, ENGIE EC Słupsk, Marek Dawidowski, Dyrektor ds. Rozwoju, ENGIE EC Słupsk

Godz. 12.10 – 12.30 – Przerwa kawowa, networking

Godz. 12.30 – 12.45 – Magazyny energii:  technologie, trendy, ceny – dr inż. Piotr Szczeciński, Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Godz. 12.45 – 12.55 – W pełni zintegrowany element sieci (ang. FINC) operatora OSD, jako wsparcie dla energetyki rozproszonej  – Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju, PKP Energetyka

Godz. 12.55 – 13.05 – Działania WFOŚiGW w Gdańsku wsparciem transformacji energetycznej pomorskich samorządów – Szymon Gajda, prezes zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Godz. 13.05 – 13.25 – Transformacja energetyczna: business case Veolii term – Jan Mielcarek, Dyrektor ds. regulacji i zarządzania taryfami, Veolia term S.A., Dariusz Musiał, Prezes Veolia Zachód, Janusz Panasiuk, Prezes Veolia Północ

Godz. 13.25 – 14.20 – Panel Dyskusyjny: Jak sfinansować transformację energetyczną gmin? Czy odejście od węgla w ciepłownictwie powiatowym jest możliwe bez środków dotacyjnych? – Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Szymon Gajda, prezes zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku, Agnieszka Jeziorska, prezes zarządu, ENGIE EC Słupsk, Andrzej Curkowski, Wydział Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Mirosław Kamiński, prezes zarządu, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Andrzej Wójtowicz, prezes zarządu, Wodociągi Słupsk, moderator: Mieczysław Wrocławski, Wiceprezes Zarządu, Członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Godz. 14.20 – 15.20 – Przerwa obiadowa, networking

Godz. 15.20 – 16.50 – Wizyta studyjna w Słupskim Klastrze Bioenergetycznym – (II tura) – Oczyszczalnia ścieków w Słupsku jako centrum energetyczne projektu klastrowego pn: Słupska Wyspa Bioenergetyczna – zobaczymy m.in. dwie instalacje co-fermentacji osadów i bioodpadów (mokra i sucha-perkolacyjna) wraz kompostownią o wydajności 15 tys. Mg odpadów/rok, 3 MW kogenerację biogazową z dystrybucją ciepła odpadowego do parku wodnego. W drodze do Oczyszczalni ścieków przewidziano wizytę w zrewitalizowanym Obiekcie PARR w którym zainstalowano instalacje PV na dachu i carportach podłączone do litowego magazynu energii o mocy 40 kW wraz z systemem zarządzania energi

Prelegenci:

Andrzej Wójtowicz

Prezes Zarządu, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Barbara Adamska

Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Mirosław Kamiński

Prezes Zarządu, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Krystyna Danilecka–Wojewódzka

Prezydent Miasta Słupsk

Szymon Gajda

Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku

Stanisław Szultka

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Marek Dawidowski

Dyrektor ds. Rozwoju, ENGIE EC Słupsk

Agnieszka Jeziorska

Prezes Zarządu, ENGIE EC Słupsk

Jan Mielcarek

Dyrektor ds. regulacji i zarządzenia taryfami

Janusz Panasiuk

Prezes Veolia Północ

Dariusz Musiał

Prezes Veolia Zachód

Andrzej Curkowski

Główny specjalista, Wydział Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Piotr Obrycki

Dyrektor Biura Badań i Rozwoju, PKP Energetyka

dr inż. Piotr Szczeciński

Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Krzysztof Kmiecik

Menedżer Rozwoju Biznesu ds. OZE Grupy Apator

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes Zarządu, Członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Informacje i zgłoszenia:

Koszt udziału w konferencji: 250 zł/osoba 

  • zniżki dla grup uczestników (prosimy o kontakt indywidualny)

Osoby kontaktowe:

AS

Anna Skrocka

Sponsoring/Współpraca komercyjna

E-mail: anna.skrocka@psme.org.pl

Telefon: 516 792 529

PaulinaKędziorek

Paulina Kędziorek

Uczestnictwo

E-mail: paulina.kedziorek@psme.org.pl

Telefon: 789 808 200

EwaKJ

Ewa Kłos-Jankowska

Uczestnictwo/prelegenci

E-mail: ewa.jankowska @psme.org.pl

Telefon: 789 079 390

Obecnie rejestracja możliwa tylko telefonicznie.

Kontakt: konferencje@psme.org.pl