ENERGOPOMIAR Nowym Członkiem Wspierającym PREMIUM PSME

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. to pierwsza 
w Polsce firma pomiarowo-badawcza, która swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki. „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. to uznana firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, świadcząca usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu (w tym m.in. rafineryjnego, chemicznego, papierniczego, hutniczego) oraz zakładów termicznego przekształcania odpadów i innych przedsiębiorstw komunalnych. 

Główne obszary działalności Spółki: ochrona środowiska (badania, pomiary i diagnostyka instalacji oczyszczania spalin, pomiary emisji zanieczyszczeń i hałasu, doradztwo w zagospodarowaniu odpadów i ubocznych produktów spalania, monitoring środowiska, opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko, pozwoleń zintegrowanych); procesy cieplno-mechaniczne (badania, pomiary i diagnostyka bloków i urządzeń energetycznych, testy odbiorowe, automatyka, doradztwo w zakresie optymalizacji pracy urządzeń, efektywności energetycznej, zielonej energii, kogeneracji i rynku mocy, wdrażanie systemów techniczno-ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE®); chemia energetyczna i diagnostyka (badania, pomiary i doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, systemy pomiarów fizykochemicznych, badania niszczące i nieniszczące, diagnostyka materiałowa i ocena stanu technicznego elementów urządzeń energetycznych, kontrola obiegów wodno-parowych, trawienie, chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą urządzeń i instalacji energetycznych); analizy chemiczne i fizykochemiczne (paliwa, wody i ścieki, uboczne produkty spalania, sorbenty i produkty IOS, oleje, przetwory naftowe, odpady komunalne, materiały i surowce budowlane, gleby i grunty, outsourcing usług laboratoryjnych); nadzór i doradztwo inwestycyjne(doradztwo techniczne, ekonomiczne i formalno-prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, opracowywanie studiów wykonalności 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Inżynier Kontraktu, Niezależny Doradca Techniczny dla banków i instytucji finansujących).

Co nas wyróżnia

  • Metodyka – sprawdzone metody badawcze i akredytacje
  • Sprzęt – doskonale wyposażone laboratoria stacjonarne i mobilne 
  • Marka – tradycje inżynierskie, wiarygodność i stabilność
  • Zespół – specjaliści różnych dziedzin o wysokich kompetencjach

Szczegółowe informacje na temat Spółki znajdują się na stronie: www.energopomiar.com.pl.