Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Senat RP rozpatruje ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk sejmowy nr 2697, 2697-A i 2698, druk senacki nr 846, 846A). Jest to pilny rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska. Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 20 października 2022 r. Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2022 r.

Tryb prac nad projektem nie obejmował konsultacji społecznych, jednak PSME aktywnie uczestniczyło
w procesie legislacyjnym w przewidzianym prawem zakresie. Rozumiejąc i popierając cel ustawy, jakim jest ograniczenie negatywnych społecznych i gospodarczych skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów użyteczności publicznej, jak też zmniejszenie ryzyka dalszych podwyżek cen energii elektrycznej, PSME wskazywało na zapisy, których przyjęcie w proponowanym w projekcie brzmieniu może wywołać szereg poważnych negatywnych efektów wpływających na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju oraz poziom cen energii w średnim i długim okresie. Wskazywaliśmy możliwości zmiany zapisów, w taki sposób, aby zamierzone cele ustawy mogły zostać osiągnięte, bez powodowanie negatywnych i długotrwałych efektów na rynku energii i szerzej – gospodarczych. Identyfikowane przez nas ryzyka i propozycje zmian zapisów prezentowaliśmy przedstawicielom Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Posłom oraz Senatorom. Pisma przedstawiające nasze stanowisko skierowaliśmy do prof. Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu RP oraz Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów.